#1. جمله اصولی کدام است؟

#2. کدام گزینه را میشود در ادامه عبارت sevgilimi özlüyorum نوشت؟

#3. عدد 4837 بصورت نوشتاری کدام گزینه است؟

#4. .eylül……………. ankara’da yaşıyorum

#5. .Hafta sonları ev…… oturuyorum

#6. کدام فعل را برای عبارت müzik میشود استفاده کرد؟

#7. عدد 186454بصورت نوشتاری کدام گزینه است؟!

#8. .......sen çok güzel

#9. کدام گزینه برای بیان ساعت 14.45 مناسب است؟

#10. زمان حال استمراری فعل başlamak برای شخص من (ben) کدام گزینه است؟!

#11. .Murat..... baba..... araba..... var

#12. کدام فعل را برای عبارت alışverişe میشود استفاده کرد؟

#13. ?....... siz her gün evde

#14. کدام فعل را برای عبارت kahvaltı میشود استفاده کرد؟

#15. tahran, tebriz ............ sıcak

#16. کدام یکی از گزینه های زیر درست است؟

#17. متضاد عبارت sinirli کدام گزینه است؟

#18. ali’……… baş……. ağrıyor

#19. .Biz……. ev…….. havuz var

#20. کدام یکی از گزینه های زیر درست است؟

#21. .ali, zeynep………… kalem istiyor

#22. زمان حال استمراری فعل görmek برای شخص شما (siz) کدام گزینه است؟!

#23. زمان حال استمراری فعل ısmarlamak برای شخص شما(siz) کدام گزینه است؟!

#24. کدام یکی از گزینه های زیر درست است؟

#25. کدام فعل را برای عبارت film میشود استفاده کرد؟

#26. .Spor yap……… …….. duş alıyorum

#27. کدام گزینه را در ادامه عبارت yorgunum میشود نوشت؟

تمام!

نتیجه

-

با توجه به درصدی که کسب کردی کارت عالی بود تبریک میگم بهت

متاسفانه با توجه به درصدی که به دست آوردی باید بهت بگم که باید یک دور دیگه بخش گرامر ترم اول رو باید مرور کنی