#1. کدام فعل را برای عبارت müzik میشود استفاده کرد؟

#2. کدام گزینه را در ادامه عبارت yorgunum میشود نوشت؟

#3. کدام فعل را برای عبارت kahvaltı میشود استفاده کرد؟

#4. .Murat..... baba..... araba..... var

#5. عدد 4837 بصورت نوشتاری کدام گزینه است؟

#6. .Biz……. ev…….. havuz var

#7. زمان حال استمراری فعل görmek برای شخص شما (siz) کدام گزینه است؟!

#8. .ali, zeynep………… kalem istiyor

#9. ali’……… baş……. ağrıyor

#10. .eylül……………. ankara’da yaşıyorum

#11. tahran, tebriz ............ sıcak

#12. کدام یکی از گزینه های زیر درست است؟

#13. ?....... siz her gün evde

#14. کدام گزینه را میشود در ادامه عبارت sevgilimi özlüyorum نوشت؟

#15. .......sen çok güzel

#16. زمان حال استمراری فعل başlamak برای شخص من (ben) کدام گزینه است؟!

#17. کدام گزینه برای بیان ساعت 14.45 مناسب است؟

#18. زمان حال استمراری فعل ısmarlamak برای شخص شما(siz) کدام گزینه است؟!

#19. کدام فعل را برای عبارت alışverişe میشود استفاده کرد؟

#20. کدام فعل را برای عبارت film میشود استفاده کرد؟

#21. متضاد عبارت sinirli کدام گزینه است؟

#22. .Spor yap……… …….. duş alıyorum

#23. .Hafta sonları ev…… oturuyorum

#24. عدد 186454بصورت نوشتاری کدام گزینه است؟!

#25. جمله اصولی کدام است؟

#26. کدام یکی از گزینه های زیر درست است؟

#27. کدام یکی از گزینه های زیر درست است؟

تمام!

نتیجه

-

با توجه به درصدی که کسب کردی کارت عالی بود تبریک میگم بهت

متاسفانه با توجه به درصدی که به دست آوردی باید بهت بگم که باید یک دور دیگه بخش گرامر ترم اول رو باید مرور کنی