#1. کتابخانه

#2. boyun

#3. yollamak

#4. fakülte

#5. همه ی

#6. عروسی

#7. یاد گرفتن

#8. birliktelik

#9. واقعا

#10. belirti

#11. عکس

#12. kullanmak

#13. نمایش

#14. pardösü

#15. yaramaz

#16. قالی

#17. عقل

#18. دندان

#19. نوشیدنی

#20. عمر(طول زندگی)

#21. موش

#22. acil servis

#23. بلیط فروش

#24. Yurt

#25. geveze

#26. جشن گرفتن

#27. کفش

#28. زشت

#29. üflemek

#30. فصل

#31. çeşitli

#32. توجه کردن

#33. vermemek

#34. عمه

#35. kıymak

#36. موضوع

#37. خوشحال شدن

#38. kapalıçarşı

#39. düzenli

#40. برادر بزرگتر

#41. بعضی

#42. nesne

#43. مسواک زدن

#44. هویج

#45. değişik

#46. genellikle

#47. mezuniyet

#48. ayrıca

#49. ببخشید

#50. دوست داشتن

#51. kalkmak

#52. مقطع راهنمایی

#53. شستن

#54. بسته شدن

#55. متاهل

#56. alışveriş

#57. روزنامه

#58. dinlemek

#59. dış

#60. doğmak

#61. görüşmek

#62. balayı

#63. kötü

#64. فندق

#65. شانه (عضو بدن)

#66. öpmemek

#67. دهان

#68. büro

#69. kızarmak

#70. حس کردن

#71. böylece

#72. ağrı kesici

#73. saygı değer

#74. هرگز

#75. koşmamak

#76. eczane

#77. sonbahar

#78. doğum

#79. sence

#80. پیراهن

تمام!

نتیجه

-

 !تبریک

با توجه به درصدی که به دست آورده اید، آزمون شما موفقیت آمیز بود

توی ترم بعدی میبینمت

!ای بابا

با توجه به درصدی که به دست آورده اید، آزمون شما ناموفق بود

نظرت چیه بخش واژه ها رو یکبار دیگه بخونی؟