#1. بسته شدن

#2. دندان

#3. قالی

#4. پیراهن

#5. موش

#6. kötü

#7. واقعا

#8. ببخشید

#9. mezuniyet

#10. دوست داشتن

#11. birliktelik

#12. دهان

#13. یاد گرفتن

#14. شانه (عضو بدن)

#15. doğum

#16. همه ی

#17. çeşitli

#18. sence

#19. کتابخانه

#20. nesne

#21. متاهل

#22. pardösü

#23. عکس

#24. حس کردن

#25. balayı

#26. بلیط فروش

#27. عقل

#28. genellikle

#29. برادر بزرگتر

#30. dinlemek

#31. هرگز

#32. geveze

#33. ayrıca

#34. عمر(طول زندگی)

#35. belirti

#36. alışveriş

#37. هویج

#38. kapalıçarşı

#39. düzenli

#40. kıymak

#41. üflemek

#42. مسواک زدن

#43. sonbahar

#44. fakülte

#45. yollamak

#46. dış

#47. خوشحال شدن

#48. عمه

#49. شستن

#50. yaramaz

#51. فندق

#52. doğmak

#53. kızarmak

#54. موضوع

#55. جشن گرفتن

#56. ağrı kesici

#57. فصل

#58. روزنامه

#59. öpmemek

#60. کفش

#61. boyun

#62. koşmamak

#63. توجه کردن

#64. عروسی

#65. saygı değer

#66. زشت

#67. eczane

#68. مقطع راهنمایی

#69. vermemek

#70. Yurt

#71. büro

#72. böylece

#73. değişik

#74. kalkmak

#75. acil servis

#76. kullanmak

#77. بعضی

#78. görüşmek

#79. نمایش

#80. نوشیدنی

تمام!

نتیجه

-

 !تبریک

با توجه به درصدی که به دست آورده اید، آزمون شما موفقیت آمیز بود

توی ترم بعدی میبینمت

!ای بابا

با توجه به درصدی که به دست آورده اید، آزمون شما ناموفق بود

نظرت چیه بخش واژه ها رو یکبار دیگه بخونی؟